Krisztus Szeretete Egyház Békéscsabai Gyülekezete

Rólunk

EGYHÁZUNKRÓL

A Krisztus Szeretete Egyház teljesevangéliumi ? karizmatikus keresztény egyház.

Sanders tiszteletes 1990-ben kezdte meg szolgálatát Magyarországon. 1994 októberében feleségével, Sandersné dr. Kovács Erzsébettel megalapította a Krisztus Szeretete Gyülekezetet, amely 1998 óta bejegyzett egyházként működik Krisztus Szeretete Egyház néven.

A Krisztus Szeretete Egyház (továbbiakban KSZE) 2015. januártól Sandersné dr. Kovács Erzsébet apostoli vezetése alatt végzi hitéleti tevékenységét, aki 1993-ban szerzett diplomát a Rhema Correspondence Bible School (Rhéma Levelező Bibliaiskola) képzésében.

A KSZE valamennyi szolgálati ágazatán keresztül Jézus Krisztus Evangéliumát hirdeti. Az Evangélium és az újszövetségi apostoli levelek áldásainak teljes spektrumán belül kiemelkedően fontosnak tekinti az újjászületést (az emberek üdvösségre vezetését) és a betegekért való imádkozást, melynek hatékonyságát és áldásos voltát számtalan youtube videó, és bizonyság, csoda-beszámoló bizonyítja.

Az egyház évente 200.000 üdvösség imával ellátott kártyát nyomtat. Ez a szám mutatja azt a mély megértést és elkötelezettséget, amellyel az egyház hisz a Jézus Krisztusban való hit megvallásának, vagyis a szellemi újjászületésnek a fontosságában. Ezek az imakártyák az utazó testvérek jóvoltából számos nyelven megjelentek és általuk országhatárokon túlra is eljutnak. A KSZE aktív tevékenységet folytat, gyülekezeteket épít Magyarországon, valamint Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában és Szlovéniában is.

Virtuális hallgatóságát tekintve azonban elmondható, hogy a szolgálat mára nemzetközi szintre nőtte ki magát. Letöltési mutatói a világ valamennyi tájáról, kontinenséről mutatnak rendszeres érdeklődőket. Tágabb értelemben vett, de magukat az egyházhoz tartozónak vallott ?családtagjai? közé tartoznak többek között olaszországi, izraeli, dániai, angliai, svájci, svédországi és ausztriai hívők. Összességében az a ?felhő?, amellyel ez az élő, bibliai, gyakorlatias hit és örömhír áthatja a rendelkezésre álló teret, meghalad minden emberileg mérhető számítást. Az egyház 2000 óta a Full Gospel Fellowship of Churches and Ministers International (Nemzetközi Gyülekezetek és Szolgálók Teljesevangéliumi Közösségének) tagja, az elismerő oklevelet azóta is minden évben elnyeri.

Hitünk alapelvei:

(1) A Biblia Istentől ihletett, nem ember akaratából származott, hanem a Szent Szellemtől indíttatva szólták azt Istennek szent emberei. (2Tim. 3,16. 2Pét. 1,21)

(2) Hiszünk a Szentháromságban: az Atyában, a Fiúban és a Szent Szellemben. Az Atya Isten, akitől van a mindenség. (1Kor. 8,6) Az egyszülött Fiú, az Úr Jézus Krisztus, aki által van a mindenség. Jézus Krisztus a testet öltött Ige, aki a kezdetek óta létezik, és az Atyánál van. (1Kor. 8,6. Ján. 1,1) A Szent Szellem, az Igazságnak Szelleme, aki az Atyától származik, Jézus Krisztusról tesz bizonyságot. (Ján. 15,26)

(3) Az ember teremtett lény; Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. (1Móz. 1,26) Ádám felségárulása és bűnbeesése által az ember szellemében elkülönült Istentől. Egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál. A halál minden emberre elhatott, mert mindnyájan vétkeztek. (Róm. 5,12. 3,23) Jézus Krisztus, Istennek Fia azért jelent meg, hogy az ördög munkáit lerontsa. Az életét adta váltságul, és kiontott vérét áldozatul az elveszett emberért, hogy megváltsa és visszaállítsa az embert Istennél. (1Ján. 3,8)

(4) Hiszünk a szellemi újjászületésben és az újjászületés által nyert örök életben. ??Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.? (Ján. 3,3) A szellemi újjászületést nem lehet elnyerni egy egyházhoz tartozás által, sem vízkeresztség által, sem más vallásos cselekedet által. Ahogy meg van írva: ?Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.? (Ef. 2,9) Újjászületni a hitünk megvallása által lehet. ?Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.? (Róm. 10,9?10)

(5) Hiszünk a Szent Szellem keresztségében és a nyelveken szólásban. (Ján. 14,16?17. Csel. 1,8. 2,4. 2,38?39. 19,6)

(6) Hiszünk a teljes és tökéletes megváltás részeként a szent gyógyulásban. (Ésa. 53,4?5. Márk 16,18. Mát. 8,17. 1Pét. 2,24. Gal. 3,13)

(7) Hiszünk az Úr Jézus visszatérésében és a Krisztusban meghaltak feltámadásában, az élő hívők elragadtatásában. (1Thess. 4,16?17)

(8) A megpróbáltatások ideje után Jézus visszajön a Földre az ezeréves királyság idejére, mint királyok Királya és urak Ura, valamennyi szentjével együtt, akik királyok és papok lesznek a királyságában. (Jel. 20,6)

(9) Azok, akik nem fogadták be a szívükbe a Megváltót, nem tették Jézust életük Urává és Megváltójává, és így halnak meg a bűneikben, örökre elvesznek. (Zsid. 9,27)